คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมโครงการวันพระสัญจร ณ วัดท่าวิมล ทำนุบำรุงพุทธศาสนา นำหลักธรรมไปใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน

เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมสวดมนต์ปฏิบัติธรรม พร้อมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา ตามโครงการวันพระสัญจร เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าวัดฟังธรรมเทศนา และนำธรรมะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต รวมทั้งยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลพิชัย ได้กำหนดกิจกรรมโครงการวันพระสัญจร 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 2 วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ วัดท่าวิมล, ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กันยายน 2566 ณ วัดมิ่งเมืองมูล และครั้งที่ 3 วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ วัดฝายน้อย
เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ถูกต้อง เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญ ตักบาตร และฟังเทศน์ในวันพระ รักษาศีล 5 ทำให้ชีวิตมีความสุขความเจริญ และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน ตลอดจนเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรือง
Leave A Reply

Your email address will not be published.