เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมปรึกษาหารือภาคีเครือข่ายถึงแนวทางการช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายสองเมือง วงศ์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและร่วมปรึกษาหารือกับ พ.ต.ท.สมบูรณ์ บูรณพิร ประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดลำปาง และนายพิเชษฐ์ เทพปินตา ผู้จัดการ บริษัท บังอรรีไซคลิ่ง กรุ๊ป จำกัด เพื่อพูดคุยหารือแนวทางการช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ทำการสำรวจจำนวนคนพิการทางการเคลื่อนไหวที่มีความต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่อประสานรับการสนับสนุนในโครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการฯ ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยลดข้อจำกัดในการใช้ชีวิต สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมร่วมกับคนในครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมสุขภาพกายใจที่ดี สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

Leave A Reply

Your email address will not be published.