นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ติดตามการปรับปรุงบ้านผู้พิการพื้นที่หมู่บ้านพิชัย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางกิ่งแก้ว แสงรุ่ง รองประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย และ น.ส. พรรณอร สารสืบ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงสภาพบ้านผู้พิการในพื้นที่บ้านพิชัย โดยจะมีเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกับคนในชุมชน ช่วยกันปรับปรุงบ้าน และพื้นที่รอบๆ บ้านของผู้พิการให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัย
โดยเทศบาลฯ ได้ประสานขอความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง และได้ดำเนินงานปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุและผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตในที่อยู่อาศัยนั้นได้ โดยสะดวกและเหมาะสมกับสภาพความพิการ รวมถึงเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี

Leave A Reply

Your email address will not be published.