เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และประชาชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566 รวมจำนวน 10 วัด ในเขตเทศบาลฯ ได้แก่ วัดเขาแก้ว, วัดคีรีชัย, วัดพิชัย, วัดท่าวิมล, วัดทรายใต้, วัดต้นมื่น, วัดอุทุมพร, วัดปูเหลือง, วัดฝายน้อย และวัดต้นยาง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีอันดีงาม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
ทั้งนี้ การถวายเทียนพรรษา ถือเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยแสงสว่าง ซึ่งจะมีอานิสงส์ให้แก่ผู้ถวายมีปัญญาที่ เฉลียวฉลาด คิดสิ่งใดมีความแตกฉาน อีกทั้งประโยชน์จากเทียนพรรษาในการให้แสงสว่าง เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และเป็นหนทางหนึ่งที่จะน้อมนำจิตใจของบุคคลเข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

Leave A Reply

Your email address will not be published.