เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพิชัย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายสองเมือง วงศ์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพิชัย พร้อมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพิชัย ณ วัดบ้านไร่ (ศิลาทอง) ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โดยมีนายธนู ธิแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง, นายมานิต อุ่นเครือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย และนายศรีทน ศรีไชยวงค์ กำนันตำบลพิชัย ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลพิชัย โดยโรงเรียนผู้สูงอายุของตำบลพิชัย จัดตั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงวัยส่งเสริมทักษะด้านการดูแลตัวเอง เพื่อให้เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

Leave A Reply

Your email address will not be published.