เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับ กอ.รมน. จังหวัดลำปาง, โรงเรียนพิชัยวิทยา และประชาชนจิตอาสา พัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายอำนวย เสนาวรรณ์ และนายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ คณะผู้บริหาร และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ทำกิจกรรมพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดลำปาง, คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพิชัยวิทยา และประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ณ โรงเรียนพิชัยวิทยา
โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาด จัดเก็บขยะ กำจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน และทาสีรั้วโรงเรียนให้มีความสวยงาม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ และมีจิตสาธารณะร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยให้จิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติหลาย ๆ ด้าน ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

Leave A Reply

Your email address will not be published.