เทศบาลเมืองพิชัย รับการตรวจประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางจันทร์จีรา อินต๊ะนนท์ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่กองคลัง เทศบาลเมืองพิชัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดลำปาง ซึ่งเข้าตรวจประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น (Local Fiscal Assessment) ตามแนวทางเสริมสร้างศักยภาพการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อติดตามการดำเนินการด้านการคลังของเทศบาลฯ ทั้งด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ การบัญชี ฯลฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย และระเบียบ ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตอบตรวจสอบได้

Leave A Reply

Your email address will not be published.