เทศบาลเมืองพิชัย รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา โครงการจริยธรรมสัญจรเสริมสร้างวิสัยทัศน์ผู้ปฏิบัติธรรม (พิชัยเมืองวิถีธรรม เมืองวิถีพุทธ)

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 กองการศึกษา เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการจริยธรรมสัญจรเสริมสร้างวิสัยทัศน์ผู้ปฏิบัติธรรม (พิชัยเมืองวิถีธรรม เมืองวิถีพุทธ) โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ พุทธศาสนิกชน กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา โดยได้รับความเมตตาจาก พระอาจารย์ดนุพล มุนิวํโส วัดห้วยแหน ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง บรรยายธรรม ในหัวข้อ ธรรมะกับชีวิตประจำวันให้แสนสุข ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พุทธศาสนิกชน กลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่ถูกต้อง และเพื่อนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการทำงานและการดำรงชีวิตประจำวัน

Leave A Reply

Your email address will not be published.