เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพิชัย

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพิชัย ดังนี้
1. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566
2. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง ตลาด พ.ศ.2566
3. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง บ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566
4. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2566
5. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2566
6. ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2566
✨เพื่อให้มีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพิชัยที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และเป็นการกำหนดมาตรฐานสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน ตลอดจนมีหลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมดูแลประชาชน และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลเมืองพิชัย
📍โดยสามารถร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้ที่
-QR code
-เว็บไซต์เทศบาลเมืองพิชัย : https://www.pichaicity.go.th
-Facebook : เทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.