นโยบาย

ญัตติ เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

คำแถลงนโยบาย ของ  นายสองเมือง วงค์ไชย

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองพิชัย

ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัย ที่เคารพ                       

                          ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลเมืองพิชัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

                          ซึ่งกระผมนายสองเมือง วงค์ไชย ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองพิชัย ให้มาดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย นั้น

                        เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองพิชัย มีความชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติ ได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับบัญญัติของกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล โดยยึดนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นโยบายของจังหวัดลำปางและความต้องการของพี่น้อง ประชาชนในเขตพื้นที่เป็นหลักในการบริหารงานกระผมขอนำเสนอนโยบายเพื่อการพัฒนา  ภายใต้กรอบ วิสัยทัศน์

 “สร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง  และยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน” 
และคำขวัญ “ขจัดความยากจน  ประชาชนอิ่มท้อง  ปกครองโดยธรรม  ค้ำจุนศาสนา นำประชาผาสุก”    

โดยขอนำเสนอเป็นรายด้าน   ดังต่อไปนี้
๑. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
                           เป็นนโยบายที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย  มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต มีอาชีพเสริม ส่งผลให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีแนวทางการดำเนินนโยบายดังนี้
                          ๑.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้      
                              ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนของแต่ละกลุ่ม/หมู่บ้าน โดยมี
เทศบาลฯ เป็นพี่เลี้ยงและเน้นให้มีการพึ่งตนเองเป็นอันดับแรก และต่อยอดเป็นที่พึ่งพากันเอง และการรวมพลังให้   กลุ่มมีความเข้มแข็งเพื่อสามารถมีอำนาจในการต่อรองกับกลุ่มอื่นๆภายนอกได้ เช่น ธนาคาร กลุ่มเอกชน เป็นต้น
                         ๑.๒  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อผลักดันสู่ตลาดสากล
                                ส่งเสริม ฝึกอบรมให้กลุ่มมีทักษะและผลักดันในการออกแบบแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการจดทะเบียนเป็นสินค้า OTOP  ผ่านการประสานงานกับสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำปางและสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
  ๑.๓ สนับสนุนให้เกิดศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ สินค้า ในชุมชน            
        จัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการนำสินค้าผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่ม มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า รวมทั้งเป็นศูนย์สาธิตในการทำผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ ของกลุ่ม  ตลอดจน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย
                     ๑.๔ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะและความสามารถด้านเกษตรกรรมแก่เกษตรกร รวมถึงพัฒนา พื้นที่การเกษตร
                         จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ในเขตพื้นที่ในการพัฒนา เป็นเกษตรเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าโดยเน้นเกษตรชีวภาค เกษตรปลอดภัย และชูผลผลิตของพื้นที่ เป็นเกษตรอัตลักษณ์ ของเทศบาลเมืองพิชัยพร้อมทั้งมีการประสานงานกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร
                           ๑.๕ ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการเกษตรและตลาดรองรับผลิตผลการเกษตรของชุมชน ตามกรอบอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
๒. นโยบายด้านการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชน
                           ๒.๑ ส่งเสริมให้มีการอบรมทักษะอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ แก่ประชาชน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีการจัดฝึกอบรมทักษะอาชีพและต่อยอดการฝึกอบรมทักษะอาชีพที่เคยได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว โดยจะเน้นการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ในแต่ละสาขาอาชีพ ตามความต้องการของชุมชนและตลาด พร้อมทั้งมี การดำเนินการเชิงรุก ในการค้นหาผู้ด้อยโอกาสในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ได้เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตและอาชีพตามความสามารถของแต่ละบุคคล
                          ๒.๒ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาในชุมชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
                          ๒.๓ พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้เหมาะกับการเรียนรู้ของเด็ก เพื่อสร้างพัฒนาการที่สมวัย
                          ๒.๔ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่ม อสม. อปพร. กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอื่นๆ
                                มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ของกลุ่ม อสม. อปพร. กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอื่น ๆ ตามกรอบอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
๓. นโยบายด้านสุขภาพ
                          ๓.๑ สนับสนุนผลักดันให้เกิดสวนสาธารณะของเทศบาลเมืองพิชัยและสนับสนุนการจัดสรร พื้นที่สวนหย่อมและจัดหาอุปกรณ์ ออกกำลังกายให้ครอบคลุมทุกชุมชน โดยการจัดหาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ หรือทางร่วม ทางแยกภายในหมู่บ้านจัดเป็นสวนสาธารณะ สวนหย่อม ที่ร่มรื่น น่าอยู่ เป็นชุมชนสีเขียว ให้เทศบาลเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
                          ๓.๒ ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ แต่ละชุมชน ให้เกิดความสามัคคีและเพื่อสุขภาพของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน
                          ๓.๓ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริการสาธารณสุขฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ  อาทิ บริการรับส่ง คนป่วย การส่งเสริมงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองพิชัย ให้ครอบคลุมทุกมิติ  ตามกรอบ อำนาจหน้าที่ เป็นต้น
๔. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม
                           ๔.๑ ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
                                 มีการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีของหมู่บ้านในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อมิให้เกิดการสูญหาย พร้อมมีการจัดทำทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและมีการถอดบทเรียนและความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านในแต่ละด้าน เพื่ออนุรักษ์ไว้สู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป
๕. นโยบายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
                          ๕.๑ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย ตามมาตรฐาน   
                                ปรับปรุงถนนให้เป็นถนนคอนกรีตหรือถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ท่อระบายน้ำ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ปลอดภัย ตามมาตรฐานงานทาง ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดี เพื่อการสัญจรที่ดีของประชาชนและการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
                               ๕.๒ สนับสนุนและผลักดันการสร้างสะพานจุดที่เป็นพื้นที่เชื่อมต่อสำคัญระหว่างชุมชน โดยการประสานงานดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า เป็นต้น รวมทั้งดำเนินการเองภายใต้กรอบของเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
                       ๕.๓ สนับสนุนการขยายเขตการประปาส่วนภูมิภาคให้เข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึง  สนับสนุน การประปาหมู่บ้าน  ปรับปรุงและขยายเขตประปาในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชน ได้ใช้น้ำอุปโภคและบริโภคที่สะอาดและทั่วถึงทุกครัวเรือน รวมทั้งประสานประปาส่วนภูมิภาค  ในการขยาย เขตประปาให้ครอบคลุม เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
                       ๕.๔ สนับสนุนการติดตั้งระบบแสงสว่างให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึงทั้งชุมชน
                               สนับสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง  โดยการประสาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้สว่างไสวทุกพื้นที่ รวมทั้งการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ให้ใช้การได้สว่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
                      ๕.๕ พัฒนาระบบจัดการขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในหมู่บ้าน ชุมชนเทศบาลเมืองพิชัย สนับสนุนและส่งเสริมการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
                      ๕.๖ ผลักดันการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยง ภายในชุมชน เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
                      ๕.๗ พัฒนา ปรับปรุง เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ และปรับแผน โครงสร้างการบริหาร งานของเทศบาล  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการ แก่ประชาชนที่ใช้บริการของเทศบาล
                     ๕.๘ ปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตเทศบาล และบริเวณริมแม่น้ำวัง  หากได้รับอนุญาต จากเจ้าของพื้นที่ และอื่น ๆ ทุกนโยบายการบริหารงานเทศบาลเมืองพิชัยตามที่กระผมได้นำเสนอไปข้างต้น  คือความตั้งใจ ของกระผม ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ซึ่งล้วนกลั่นกรองมาโดยมุ่งประโยชน์สุขของ ประชาชนในท้องถิ่นเทศบาลเมืองพิชัยเป็นที่ตั้ง   กระผมมีความมั่นใจว่านโยบายของกระผมจะก่อให้เกิดผลกระทบ ในเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน และนำพาพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองพิชัย ทุกท่านก้าวสู่อนาคตที่ดีกว่าได้อย่างแน่นอน กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายของกระผมจะได้รับการพิจารณาสนับสนุนจากท่านประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย และท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพิชัยทุกท่าน  เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ยั่งยืนของท้องถิ่น และประโยชน์สุขของประชาชนชาวเทศบาลเมืองพิชัย
                   กระผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังคําแถลงนโยบายการบริหารงานเทศบาลเมืองพิชัยในครั้งนี้และกราบขอบพระคุณประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัยทุกท่านที่กรุณามอบความไว้วางใจกระผมในการปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิชัย กระผมขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะสัญญา ที่ได้ให้ไว้อย่างเต็มกำลังด้วยความตั้งใจและซื่อสัตย์สุจริตเพื่อตอบแทนการตัดสินใจครั้งสำคัญในครั้งนี้ของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองพิชัยทุกท่านที่มีให้กระผม ขอบพระคุณครับ

                                                                                    
                                                                                                                                นายสองเมือง วงค์ไชย

Leave A Reply

Your email address will not be published.