เทศบาลเมืองพิชัย จัดพิธีมอบวุฒิบัตร อปพร.ที่ผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหรือฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
โดยมี อปพร. ร่วมอบรมตั้งแต่วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566 และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร อปพร. ครบถ้วนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมจำนวน 50 คน โดยหลังจากนี้ อปพร. เทศบาลเมืองพิชัยทุกคน จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และพร้อมเป็นส่วนสำคัญในการดูแลป้องกันและระงับสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี และทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งจะช่วย่ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชนได้เป็นอย่างดี

Leave A Reply

Your email address will not be published.