อปพร. เทศบาลเมืองพิชัย เรียนรู้การปฐมพยาบาล และการระงับเหตุอัคคีภัย

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ ไปยังสถานที่ปลอดภัย หรือส่งไปรักษาต่อได้อย่างถูกต้อง เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยที่เกิด
จากนั้นช่วงบ่ายฝึกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการกู้ภัย ฝึกการใช้สายดับเพลิง และการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยต่าง ๆ ตลอดเวลา รวมทั้งดำเนินการลดปัจจัยที่สร้างความเสี่ยงหรือผลกระทบต่อสังคม ซึ่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. เป็นอาสาสมัครภาคประชาชนที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ อีกทั้งเป็นคนในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้เหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว การปฏิบัติงานจึงต้องมีความตื่นตัวในการเฝ้าระวังภัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

Leave A Reply

Your email address will not be published.