เทศบาลเมืองพิชัย จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล, คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ และประชาคม เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองพิชัย โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลเมืองพิชัย จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ, คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ และประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา และพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้มีโครงการพัฒนาแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้บริการอย่างทั่วถึง และเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.