เทศบาลเมืองพิชัย ติดตามการขยายผล 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร ที่โรงเรียนพิชัยวิทยา

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ติดตามการขยายผลการดำเนินงาน 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร ที่โรงเรียนพิชัยวิทยา โดยมีนางปนัดดา เข็มนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยวิทยา นำชมสวนสมุนไพร ที่ได้รับเมล็ดพันธุ์มาจากสวนสมุนไพรของเทศบาลฯ ซึ่งโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สืบสานภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรเป็นยารักษาโรค
โดยเทศบาลฯ เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในท้องถิ่น และมีการต่อยอดขยายผลการดำเนินโครงการไปยังโรงเรียนในพื้นที่ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้เด็กนักเรียนได้รู้คุณค่าและประโยชน์ของสมุนไพร และยังเป็นพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียน เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่ต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.