เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมตรวจประเมินการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมของโรงแรม ณ บ้านแม่ รีสอร์ท

บ่ายวันนี้ (18 กรกฎาคม 2566) เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายอำนวย เสนาวรรณ์ และนางสุภาภรณ์ ไทยวงค์ รองรองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายมนเทียร เสริมไทยสงค์ รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมตรวจประเมินการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมของโรงแรม ณ บ้านแม่ รีสอร์ท บ้านพิชัย หมู่ที่ 1 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินในระดับจังหวัด นำโดยนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการตรวจประเมิน
ทั้งนี้ การขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เป็นมาตรการและกลไกทางกฎหมาย และเป็นเหมือนหลักรับประกันให้ผู้ใช้บริการมั่นใจในสถานประกอบการว่ามีมาตรฐาน มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถสร้างความพึงพอใจและความปลอดภัยให้แก่ผู้พัก รวมถึงการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานโรงแรม เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ควบคู่การจัดการมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่

Leave A Reply

Your email address will not be published.