เทศบาลเมืองพิชัย ติวเข้ม อปพร.ต่อเนื่อง ฝึกปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน CBDRM

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย โดยกิจกรรมวันนี้ (18 กรกฎาคม 2566) มีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง (ปภ.ลำปาง) บรรยายให้ความรู้เรื่องบทบาทและภารกิจของ อปพร. และฝึกปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management ; CBDRM)
ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ ที่เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการป้องกัน แก้ไข บรรเทา ฟื้นฟูภัยพิบัติ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจในทุกขั้นตอน โดยใช้บุคลากรและทรัพยากรในชุมชน มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเสี่ยงภัยของชุมชน และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการกับภัยพิบัติต่างๆ ให้กับคนในชุมชน เนื่องจากชุมชนเป็นผู้เสี่ยงภัยและรับผลกระทบโดยตรงจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น และเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการเตือนภัย การรับมือกับภัยพิบัติ และพร้อมเผชิญเหตุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมของประชาชน ตลอดจนเป็นการการสร้างเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างแท้จริง

Leave A Reply

Your email address will not be published.