เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนประชาชนร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 24 กรกฎาคม นี้

เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนประชาชนร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 24 กรกฎาคม นี้
กองการศึกษา เทศบาลเมืองพิชัย กำหนดจัดโครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา เทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2566 ในวันที่ 24-31 กรกฎาคม 2566 และโครงการจริยธรรมสัญจรเสริมสร้างวิสัยทัศน์ผู้ปฏิบัติธรรม (พิชัยเมืองวิถีธรรม เมืองวิถีพุทธ) ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ที่ปฏิบัติตามสมัยพุทธกาลเมื่อถึงฤดูฝน เทศกาลเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนพร้อมใจถวายต้นเทียนพรรษาแก่วัดต่างๆ ให้พระสงฆ์ได้นำไปใช้จำพรรษา สืบสานพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป
โดยกำหนดจัดกิจกรรม วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.30 น. เชิญชวนคณะผู้บริหารและประชาชน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา
เวลา 09.00 น. ประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา
เวลา 10.00 น. ร่วมโครงการจริยธรรมสัญจรเสริมสร้างวิสัยทัศน์ผู้ปฏิบัติธรรม (พิชัยเมืองวิถีธรรม เมืองวิถีพุทธ) รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ธรรมะกับชีวิตประจำวันให้แสนสุข โดยพระดนุพล มุนิวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยแหน ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นำต้นเทียนไปถวายวัดในเขตเทศบาลฯ รวมจำนวน 10 วัด ได้แก่ วัดเขาแก้ว, วัดคีรีชัย, วัดพิชัย, วัดท่าวิมล, วัดทรายใต้, วัดต้นมื่น, วัดอุทุมพร, วัดปูเหลือง, วัดฝายน้อย และวัดต้นยาง โดยให้คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และแต่ละชุมชนนำไปถวายวัดในพื้นที่ เพื่อเป็นพุทธบูชาสร้างกุศล และเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.