ติวเข้ม อปพร.’ เทศบาลเมืองพิชัย เสริมพลังการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีส่วนร่วม ลดความสูญเสียของประชาชน

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการฝึกอบรมหรือฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมี พ.ต.ต.รุ่งชัย วังธิยอง สารวัตรปราบปราม สภ.เมืองลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
ทั้งนี้ มีการจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566 เพื่อให้เทศบาลฯ มีอัตรากำลัง อปพร. อย่างเพียงพอในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และเพื่อเสริมสร้างสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย บทบาทหน้าที่ของ อปพร. ตลอดจนการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือเพื่อลดความสูญเสียจากเหตุสาธารณภัย
โดยมีการอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร เครื่องแบบและเครื่องหมาย อปพร. และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลังเสร็จสิ้นการอบรม และพร้อมเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือสนับสนุนงานด้านสาธารณภัยในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.