เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม ส่งเสริมพัฒนาจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายอรุณ พรีะเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางสุภาษร คำเครือ เลขานุการนายกเทศมนตรี ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดลำปาง ปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
ซึ่งการจัดสมัชชาคุณธรรมในครั้งนี้ เป็นการเปิดพื้นที่ให้องค์กรหรือหน่วยงาน ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของกันและกัน เป็นเวที “ชม แชร์ เชียร์” เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการขับเคลื่อนคุณธรรม ระดับองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมี “พฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม” เพิ่มขึ้น สู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู

Leave A Reply

Your email address will not be published.