กองสาธารณสุขฯ ทม.พิชัย ร่วมกับแกนนำสุขภาพ อสม. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย และการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และแกนนำสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมศึกษาดูงานการดูแลสุขภาพของโรงเรียนผู้สูงอายุ และการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่ ของเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
จากนั้นเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งศูนย์การพัฒนาห้วยทรายฯ เป็นพื้นที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 6 พัฒนาที่ดินจากสภาพป่าไม้ถูกทำลาย ดินแห้งแล้งเป็นดินทรายและดินดานที่ไม่มีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์แก่พืช เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาและมีการแสดงผลงาน เพื่อนำความรู้ออกเผยแพร่สู่ประชาชน มุ่งเน้นการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม สร้างแนวป้องกันไฟป่า โดยใช้ระบบป่าเปียก เช่น สร้างแนวคูคลอง และพืชเศรษฐกิจ สีเขียว มุ่งเน้นให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงและอนุรักษ์ป่าและสร้างรายได้จากผลิตผลป่าไม้ พร้อมกับเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมที่เหมาะสมควบคู่ไปด้วย

Leave A Reply

Your email address will not be published.