เทศบาลเมืองพิชัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่สำหรับผู้สูงวัย และการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน ร่วมศึกษาดูงานการขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่สำหรับผู้สูงวัยของเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมีนางสาวยุพา โล่ห์สวัสดิ์กุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าที่เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ รวมถึงนำชมการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองบ้านโป่ง
จากนั้นช่วงบ่าย เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ และศึกษาเรียนรู้การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เช่น การปลูกผลไม้ การเกษตรแปลงเดียวสามารถสร้างรายได้ การเผาถ่านชีวภาพ (Biochar) เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการส่งเสริมอาชีพในชุมชนให้สามารถนำมาปรับใช้และพัฒนาต่อยอดการทำงานของเทศบาลเมืองพิชัยต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.