เทศบาลเมืองพิชัย ติวเข้มคณะผู้บริหารและแกนนำชุมชน เสริมสร้างวิสัยทัศน์พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและการพัฒนาพื้นที่เมืองน่าอยู่

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการฟื้นฟูความรู้แกนนำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและการพัฒนาพื้นที่เป็นเมืองน่าอยู่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และแกนนำชุมชน ร่วมอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการพัฒนาพื้นที่เป็นเมืองน่าอยู่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายและการบริหารของเทศบาลเมืองพิชัย จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่องการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายยุทธยา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทสบาลเมืองพิชัย และการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยนายมนเทียร เสริมไทยสงค์ รองปลัดเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อหนุนเสริมด้านความรู้ วิชาการ ธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลฯ ไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศ และมีวิสัยทัศน์ไปในทิศทางเดียวกัน

Leave A Reply

Your email address will not be published.