เทศบาลเมืองพิชัย อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะให้แก่ อสม. และแกนนำสุขภาพ ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้แกนนำด้านสุขภาพ ประจำปี 2566 โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ร่วมเปิดโครงการ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ในเขตเทศบาลฯ ร่วมอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการขยะ และการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางด้วยหลัก 3 R Reduce – ลดการใช้ (คิดก่อนใช้) Reuse – นำกลับมาใช้ซ้ำ (ใช้แล้วใช้อีก) Recycle – นำกลับมาใช้ใหม่ รวมไปถึงการสร้างรายได้จากขยะ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนางสาวคุณพันธ์ธีรา เทพปินตา ผู้จัดการบริษัท รีไซคลิ่ง กรุ๊ป จำกัด บริษัทรับซื้อของเก่าที่ได้รับการรับรองจากจากกรมควบคุมมลพิษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
จากนั้นมีการจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข และการควบคุมโรคป้องกันโรคติดต่อ โดยนายสุเทพ อินวัน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง และการจัดทำแผนโครงการพระราชดำริ และแผนโครงการเพื่อของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองพิชัย โดยนางนิดา นันต๊ะกูล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย เพื่อทบทวนบทบาทและภารกิจของแกนนำสุขภาพ อสม. ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ตามสภาพปัญหาสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่

Leave A Reply

Your email address will not be published.