เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเป้าหมาย โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ณ วัดบ้านไร่ ชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราชการ โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำปาง ร่วมลงพื้นที่ ซึ่งเทศบาลเมืองพิชัย โดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และกำนันตำบลพิชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ การตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเป้าหมาย โครงการ “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ณ วัดบ้านไร่ ชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โดยกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการ “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระ ครบ 100 ปี วันประสูติ (6 พฤษภาคม 2566) โดยต่อยอดและขยายผลการน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเห็นผล เป็นรูปธรรม โดยดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชน และข้าราชการในพื้นที่ ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมให้เต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศอย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชน ละ 1 แห่ง (ตามฐาน Thai QM) และได้ kick off โครงการฯ ณ วัดบ้านไร่ ชุมชนบ้านไร่ศิลาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ทั้งนี้ จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินกิจกรรม“ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ในระดับอำเภอครบทั้ง 13 อำเภอ ระดับตำบลครบทั้ง 100 ตำบล และขยายผลระดับหมู่บ้านครบทั้ง 1,087 หมู่บ้าน ตามโครงการ “1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระ ครบ 100 ปี วันประสูติ (6 พฤษภาคม 2566) ครบ 100 % โดยส่งเสริมให้ประชาชนทุกครัวเรือนได้ใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ ปลูกพืชผักสวนครัวเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โอกาสนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะ ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดขึ้นภายในจังหวัดอีกด้วย

Leave A Reply

Your email address will not be published.