นายกฯ ทม.พิชัย พร้อม อสม.บ้านทรายใต้ ลุยกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายมนเทียร เสริมไทยสงค์ รองปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับชุมชนบ้านทรายใต้ พร้อมลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านทรายใต้ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นการลดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา
พร้อมทั้งเชิญชวนให้ทุกครัวเรือนร่วมกันการทำความสะอาดบ้านเรือนและบริเวณรอบบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่เป็นแหล่งเกาะพักของยุงลาย และเททรายอะเบทลงบริเวณแหล่งที่มีน้ำขัง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงการป้องกันโรคและร่วมกันแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วม

Leave A Reply

Your email address will not be published.