เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่บ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และเชิญชวนให้ทุกครัวเรือนร่วมกันการทำความสะอาดบ้านเรือนและบริเวณรอบบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่เป็นแหล่งเกาะพักของยุง จัดเก็บภาชนะที่ไม่ใช้แล้วไม่ให้มีน้ำขัง ส่วนภาชนะที่กักเก็บน้ำต้องมีฝาปิด และใช้ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่มีน้ำขัง ต้องเปลี่ยนน้ำในภาชนะหรือคว่ำน้ำทิ้งทุก ๆ 7 วัน โดยการกำจัดลูกน้ำยุงลายต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และร่วมมือกันทุกบ้านในชุมชนจึงจะทำให้ชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออกได้

Leave A Reply

Your email address will not be published.