เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมอบรมโครงการยกระดับองค์ความรู้สู่การขับเคลื่อนลำปางเมืองอัจฉริยะ (Smart city)

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นางนัฤภร ละมัยเกตุ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมอบรมโครงการยกระดับองค์ความรู้สู่การขับเคลื่อนลำปางเมืองอัจฉริยะ โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรม และมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมอบรม ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง
ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand4.0” และกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการ ภาคเอกชน สามารถยื่นข้อเสนอในการเป็นเมืองอัจฉริยะต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมีการกำหนดให้รูปแบบของเมืองอัจฉริยะไว้ 7 ด้าน คือ 1.สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) 2.พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 3.ระบบขนส่งและการสื่อสารอัจฉริยะ (Smart Mobility) 4.เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 5.การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 6.พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 7.ระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance)
ทั้งนี้ จังหวัดลำปางได้ยื่นข้อเสนอเป็นเมืองอัจฉริยะ ได้ประกาศให้จังหวัดลำปางเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะในอนาคต และได้จัดทำโครงการอบรมการยกระดับองค์ความรู้บุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนสู่การขับเคลื่อนศักยภาพลำปางเมืองอัจฉริยะ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรทุกภาคส่วน เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในบริบทของการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.