เทศบาลเมืองพิชัย และชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว รับการตรวจประเมินโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ปี 2566

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย และชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว รับการตรวจประเมินโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ปี 2566 โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ เย็นอ่อน ผู้เชี่ยวชาญประจำการประเมินชุมชนปลอดขยะ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ณ บ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
ซึ่งชุมชนบ้านม่อนแก้ว นอกจากมีโดดเด่นด้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา ยังให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม บูรณาการทำงานร่วมกับเทศบาลเมืองพิชัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และบริษัท บังอร รีไซคลิ่ง กรุ๊ป จำกัด
รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ และความเข้มแข็งของชุมชน ในการขับเคลื่อนการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมกำจัดขยะเปียกในครัวเรือน ปั้นหม้อดินกินน้ำแกง เพื่อมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน
ในการประเมินครั้งนี้ มีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงมีภาคีเครือข่ายภาครัฐ นายศฤงคาร กันทะวัง ปลัดอำเภอเมืองลำปาง และนายคมกฤช อารีย์เกิดเพียร ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง และสถาบันการศึกษา ผศ.พงศกร สุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และนางสาวพัทธ์ธีรา เทพปินตา ตัวแทนจากบริษัท บังอร รีไซคลิ่ง กรุ๊ป จำกัด ร่วมกิจกรรม และมีตัวแทนของชุมชน ได้แก่ นายอุดม อาวรณ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านม่อนเขาแก้ว, ร.ต.วิเชียร ฝั้นมณีวรรณ์ ประธานคณะทำงานการจัดการขยะมูลฝอย และคุณมัฐติกา กาศสกุล ตัวแทนชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการคัดแยกขยะของชุมชน

Leave A Reply

Your email address will not be published.