เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ส่งเสริมความจงรักภักดี ร่วมกันขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

เช้าวันนี้ (วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566) เวลา 08.00 น. นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกวันจันทร์แรกของเดือน เพื่อร่วมกันร้องเพลงชาติและสวดมนต์ อันแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเทศบาลเมืองพิชัยให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และมุ่งมั่นดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต กล้ายืดหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดจนมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายต่าง ๆ และจะร่วมกันขับเคลื่อนกรมการท่องเที่ยวให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้คุณธรรมหลัก “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” อันจะเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน

Leave A Reply

Your email address will not be published.