เทศบาลเมืองพิชัย ดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชนฯ ตามระเบียบใหม่ พร้อมทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นในชุมชนบ้านเอื้ออาทร (พิชัย) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิชัย ดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชนบ้านเอื้ออาทร (พิชัย) ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีคนในชุมชนเป็นผู้เลือกคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 จากนั้นร่วมประชาคม รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ปัญหาอุปสรรคในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม และมีบทบาทหน้าที่ในการทำงานร่วมกัน สามารถ แก้ไขปัญหาของชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเพื่อประสานและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชนในท้องถิ่นกับเทศบาล
โดยมี นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนางสุภาภรณ์ ไทยวงค์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ,ปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ร่วมกิจกรรมเลือกคณะกรรมการชุมชน และพร้อมประสานการทำงานเพื่อร่วมกันดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

Leave A Reply

Your email address will not be published.