เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมนำเสนอผลงาน เพื่อรับการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

บ่ายวันนี้ (29 มิถุนายน 2566) เทศบาลเมืองพิชัย โดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมนำเสนอผลงานการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประเมิน ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
โดยที่ประชุมได้พิจารณารับรองผลการประเมินตนเองของชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ปีงบประมาณ 2566 แบ่งเป็น ชุมชนคุณธรรม, องค์กรคุณธรรม และอำเภอคุณธรรม อีกทั้งมีการพิจารณาคัดเลือก คนดีศรีจังหวัด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต บุคคลที่ดำรงตนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดำรงตนตามหลักคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู

Leave A Reply

Your email address will not be published.