เทศบาลเมืองพิชัยลงนาม MOU โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เทศบาลเมืองพิชัย โดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ นำร่องโครงการในพื้นที่บ้านต้นยางหมู่ 4 ตำบลพิชัย เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ประสานความร่วมมือกัน และสนับสนุนการดำเนินงาน แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ
โดยมีการบูรณาการทำงานร่วมกัน ทั้งตำรวจ หน่วยงานในพื้นที่ และภาคีเครือข่าย เน้นย้ำการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community. Based Treatment and Rehabilitation: CBTx) และค้นหาปัญหา การแก้ปัญหา ติดตาม ช่วยเหลือ เยี่ยมบ้าน สร้างกฎชุมชน ฟื้นฟูสังคม ดำรงความเข้มแข็ง เฝ้าระวัง และติดตามประเมินผล เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ป่วยจิตเวชต่างๆ ลดจำนวนผู้เสพ คืนคนดีสู่สังคม จนเกิดเป็นสังคมสีขาวปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน

Leave A Reply

Your email address will not be published.