1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เทศบาลเมืองพิชัย จัดทำสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบสานภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร ยกระดับคุณค่าและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เทศบาลเมืองพิชัย โดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เปิดโครงการ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 สวนสมุนไพรของเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สืบสานภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรเป็นยารักษาโรค และยกระดับคุณค่าของสมุนไพรไทย รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น ส่งเสริมให้ อปท. เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพร
โดยมีนายมานพ ประโลมรัมย์ และคณะวิทยากรจากลำปางรักษ์สมุนไพร มาบรรยายให้ความรู้ และมีคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนพิชัยวิทยา ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร ณ สวนสมุนไพรของเทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.