สุดคึกคัก ‘กีฬาชุมชน’ เทศบาลเมืองพิชัย ส่งเสริมสุขภาพ สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเทศบาลและชุมชน 3 กันยายน 2565

สุดคึกคัก ‘กีฬาชุมชน’ เทศบาลเมืองพิชัย

ส่งเสริมสุขภาพ สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเทศบาลและชุมชน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 กองการศึกษา เทศบาลเมืองพิชัย จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน ภายใต้โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและหมู่บ้านชุมชน ประจำปี 2565 โดยมีนายกตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยมีนายวสันต์ อุณหเลขจิตร สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง, คณะผู้บริหารเทศบาล,ปลัดเทศบาล, คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านนโยบายและบริหารของเทศบาล, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และพ่อ แม่ พี่ น้อง ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมการแข่งขันกีฬาชุมชน ณ สนามกีฬาสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

โดยการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เริ่มจากขบวนพาเหรดที่สวยงามของหมู่บ้านและชุมชน มีการแต่งกายสร้างสีสัน อาทิ ชุดเงาะป่าจากสีแดง การเดินไม้โกงกางของสีเหลือง ชุดสาวงามของสีน้ำเงิน และมีการเต้นบาสโลบและแอโรบิคของชมรมต่างๆ จากนั้นเป็นการแข่งขันฟุตบอลและแชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน ที่สร้างสีสัน ความสนุกสนาน สอดแทรกการสร้างความรักสามัคคีในชุมชน ทำให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกสนาน

ทั้งนี้ เทศบาลฯ จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนด้วยกันเอง และระหว่างชุมชนสู่เทศบาลฯ ซึ่งคุณค่าและความสำคัญของกีฬา ไม่เพียงแต่ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนามนุษย์ สร้างความสามัคคีในชุมชน ส่งเสริมสุขภาพจิตใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เคารพในกฎ กติกา ของหมู่คณะ ตลอดจนกฎระเบียบ กฎหมาย ในสังคม และประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.