เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและรักษาความสะอาด โครงการ”ม่อนเขาแก้ว รักษ์ลำน้ำห้วยโจ้” เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและรักษาความสะอาด ในโครงการ “ม่อนเขาแก้วรักษ์ลำน้ำห้วยโจ้” ณ บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ซึ่งในกิจกรรมทำความสะอาดครั้งนี้ เทศบาลเมืองพิชัย ได้สนับสนุนรถตักหน้าขุดหลัง(JCB) เพื่อมาไถปรับภูมิทัศน์บริเวณลำห้วยโจ้ โดยมีผู้ใหญ่บ้านม่อนเขาแก้ว, แกนนำหมู่บ้านและประชาชนชาวบ้านม่อนเขาแก้ว ที่ร่วมแรงร่วมใจในกิจกรรมทำความสะอาด เพื่อปรับภูมิทัศน์ เก็บกวาดเศษขยะ เศษกิ่งไม้ วัชพืชที่ปรกคลุมบริเวณลำห้วยโจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนช่วยกันรณรงค์ พัฒนาและรักษาความสะอาดบริเวณลำน้ำ ถนน และพื้นที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน/ชุมชน ของตนเองให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และปลูกจิตสาธารณะรู้จักรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนมากยิ่งขึ้น

Leave A Reply

Your email address will not be published.