เทศบาลเมืองพิชัย ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจพ่อค้าแม่ค้า ‘กาดนัดฮิมวัง’ บ้านสามัคคี เตรียมพัฒนาเป็นตลาดน่าซื้อ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิชัย จัดประชุมผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า เพื่อพบปะชี้แจงทำความเข้าใจ พ่อค้าแม่ค้าที่มีการจำหน่ายสินค้ากาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองพิชัย

โดยเทศบาลฯ เตรียมปรับปรุงระบบไฟฟ้า และจัดระเบียบข้อมูลผู้จำหน่ายสินค้าในตลาด การจัดสรรพื้นที่การจำหน่ายสินค้า รวมถึงชี้แจงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาความสะอาด ซึ่งปัจจุบันกาดนัดฮิมวัง เปิดจำหน่ายสินค้าทุกเย็นวันอังคาร เป็นตลาดวิถีชุมชน มีผู้จำหน่ายสินค้าจำนวน 301 ราย และจำหน่ายสินค้ารวม 446 ล็อก ส่วนใหญ่จำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร, ผัก และสินค้าเกษตร เทศบาลฯ มีเป้าหมายพัฒนาให้กาดนัดฮิมวังเป็นตลาดน่าซื้อ ควบคู่กับการพัฒนาสินค้าของชุมชน และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อสร้างรายได้ สร้างงานให้กับคนในชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

Leave A Reply

Your email address will not be published.