เทศบาลเมืองพิชัย ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ‘การทำยาหม่องสมุนไพร’ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มมูลค่าสมุนไพรของไทย

เช้าวันที่ (วันที่ 15 มิถุนายน 2566) ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ‘การทำยาหม่องสมุนไพร’ ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม โดยมีกลุ่มสตรีและกลุ่มผู้สูงอายุ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิชัย เข้าร่วมการอบรม ณ ศาลาวัดพิชัย หมู่ที่ 1 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
การอบรมครั้งนี้ ให้ความรู้เรื่องการทำยาหม่องสมุนไพร จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ยาหม่องสมุนไพรกัญชา, น้ำมันเหลืองสมุนไพร และพิมเสนน้ำ โดยมีนางสมพิศ บัวชุม ครูวิทยากร และเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ เรียนรู้การทำยาหม่องสมุนไพร พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ รวมทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการนำสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทย ต่อยอดเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนพึ่งตนเอง

Leave A Reply

Your email address will not be published.