เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (14 มิถุนายน 2566) ที่บริเวณถนนเลียบแม่น้ำวังหลังสวนสาธารณะบ้านต้นยาง นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 ของเทศบาลเมืองพิชัย”โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดเทศบาลฯ และภาคีเครือข่าย กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, พ.ต.ต.รุ่งชัย วังธิยอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง, กลุ่มจิตอาสา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้ครั้งนี้ เทศบาลฯ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่ทะ จังหวัดลำปาง และมีการปลูกไม้ยืนต้น ที่ดูแลรักษาได้ง่าย เหมาะสมกับพื้นที่ อาทิ ต้นสัก ต้นทองอุไร ต้นพะยูง เป็นต้น รวมจำนวน 1,000 ต้น โดยแบ่งเป็นปลูกในพื้นที่บริเวณถนนเลียบแม่น้ำวังหลังสวนสาธารณะบ้านต้นยาง จำนวน 300 ต้น และมีการมอบพันธุ์ไม้ให้ผู้ใหญ่บ้าน นำไปปลูกในพื้นที่ป่าของแต่ละชุมชนอีกจำนวน 700 ต้น เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มจำนวนต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียว ช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน ลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อฟื้นคืนสมดุลของระบบนิเวศน์ให้ยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

Leave A Reply

Your email address will not be published.