เทศบาลเมืองพิชัย ปรับสภาพบ้านผู้สูงอายุบ้านต้นยาง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม

เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นางสุภาภรณ์ ไทยวงศ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุภาษร คำเครือ เลขานุการนายก และสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ปรับปรุงสภาพบ้านของนางแก้ว วงศ์แสนขัด อายุ 75 ปี ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านต้นยาง โดยมีนายจำรัส ขันคำตั้ง ผู้ใหญ่บ้านบ้านต้นยาง ม.4 และคนในชุมชน ช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคง แข็งแรง เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย ตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.