เทศบาลเมืองพิชัย เร่งแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ หลังรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy fondue

บ่ายวันนี้ (9 มิถุนายน 2566) นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายสง่า กันทะ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ตามคำร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชน ที่แจ้งผ่านระบบระบบ Traffy Fondue เทศบาลเมืองพิชัย ในกรณีที่มีการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ ณ บริเวณเรียบแม่น้ำวัง พื้นที่บ้านต้นมื่น

โดยเทศบาลฯ จะเร่งดำเนินการเก็บขยะดังกล่าวไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และขอความร่วมมือคนในชุมชนร่วมกันดูแลพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ ป้องกันการเกิดขยะสะสม ซึ่งอาจเป็นแหล่งกระจายของเชื้อโรค ซึ่งการทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ ทั้งริมถนน ริมคลอง หรือพื้นที่ว่างเปล่านั้น มีความผิดทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

และหากท่านใดพบเห็นการทิ้งขยะในที่สาธารณะ ทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย โปรดแจ้งที่ เทศบาลเมืองพิชัย โทร. 0 5438 2774 (ในวันเวลาราชการ) หรือ ถ่ายรูปเก็บหลักฐานการทำความผิดส่งผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) เทศบาลเมืองพิชัย/ เว็บไซต์เทศบาลเมืองพิชัย https://www.pichaicity.go.th /เพจ Facebook : เทศบาลเมืองพิชัย / แอปพลิเคชัน Line “ข่าวสาร ทม.พิชัย” โดยสามารถแจ้งได้ทุกช่องทาง เพราะทุกคนคือส่วนหนึ่งของชุมชน ที่ต้องช่วยกันรักษาชุมชนให้สะอาด สวยงาม และเป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี

Leave A Reply

Your email address will not be published.