เทศบาลเมืองพิชัย เตรียมจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และช่วยเหลือการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน

เช้าวันนี้ (9 มิถุนายน 2566) เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยรองนายกฯ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการเทศบาลเมืองพิชัย โดยมีภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ 2 ประเภท ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ซึ่งจัดตั้งโดยราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริหารแก่คนพิการในระดับพื้นที่

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพิชัย ให้ความสำคัญเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จึงขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างทั่วถึง และให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และให้บริการความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพ การฝึกอาชีพและการจัดหางานให้แก่คนพิการ ตลอดจนให้บริการความช่วยเหลือคนพิการหรือที่มีแนวโน้มจะพิการให้ได้รับการดูแล รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ และประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาครัฐที่อำนาจหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Leave A Reply

Your email address will not be published.