เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบหมายให้นาย ชัยชนะ องอาจ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายมนเทียร เสริมไทยสงค์ รองปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม จังหวัดลำปาง ปี พ.ศ.2566 โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมฟ้าประทานพร ปางหลวงการ์เด้น ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพิชัย มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมโดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม ๕ ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้น มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Leave A Reply

Your email address will not be published.