เทศบาลเมืองพิชัย ขุดลอกลำเหมืองไส้ไก่ ปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เทศบาลฯ

เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกลำเหมืองไส้ไก่ เพื่อปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ โดยเริ่มดำเนินการที่บ้านทุ่งกู่และบ้านม่อนเขาแก้ว เมื่อแล้วเสร็จจะดำเนินการต่อในพื้นที่บ้านฝายน้อยและบ้านทรายใต้  โดยเจ้าหน้าที่กองช่าง จะนำรถ JCB รถตักหน้าขุดหลัง ดำเนินการปรับพื้นที่ เพื่อฟื้นคืนสภาพลำเหมืองเดิมที่มีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมมีดินตกตะกอนสะสม ทำให้เป็นอุปสรรคในการส่งน้ำ ทำให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอในการเพาะปลูก อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรของคนในชุมชน และเพื่อปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชน ทำให้พื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้เพื่อการทำนา ทำสวน ปลูกพืช ผัก ได้ตลอดทั้งปี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

Leave A Reply

Your email address will not be published.