เทศบาลเมืองพิชัย และบ้านม่อนเขาแก้ว รับโล่รางวัลชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) ประจำปี 2566 ต้นแบบชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายอุดม อาวรณ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านม่อนเขาแก้ว ในเขตเทศบาลฯ รับรางวัลชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) ประจำปี 2566 รอบที่ 1 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบโล่รางวัล ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โดยโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ประจำปี 2566 รอบที่ 1 จำนวน 142 รางวัล แบ่งเป็น ชุมชนปลอดขยะ จำนวน 71 รางวัล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 71 รางวัล และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School )  จำนวน 80 รางวัล  ทั้งนี้ ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 จะได้รับรางวัลชุมชนละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเข้าสู่การตัดสินระดับประเทศต่อไป เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของชุมชนทั่วประเทศ ตลอดจนเป็นการย่องเชิดชูชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำประโยชน์ต่อสังคมในด้านการจัดการขยะ การลด การแยก และนำกลับมาใช้ใหม่ และสนับสนุนการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

Leave A Reply

Your email address will not be published.