เทศบาลเมืองพิชัย บริการประชาชนเคลื่อนที่ จัดเก็บภาษีสัญจร

เทศบาลเมืองพิชัย บริการประชาชนเคลื่อนที่ จัดเก็บภาษีสัญจร
โดยออกให้บริการจัดเก็บภาษี ได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน
ออกให้บริการ วันที่ 8-19 มิถุนายน 2566 ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการชำระภาษี และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ รวมทั้งเป็นการเก็บข้อมูลผู้มีหน้าที่ชำระภาษีให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
Leave A Reply

Your email address will not be published.