เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ จ.ลำปาง เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แผ่นดินไหว

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เทศบาลเมืองพิชัย โดย จ.อ.ประเทือง อันทอง หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แผ่นดินไหว ประจำปี 2566 โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการฝึกการป้องกันภัยฯ กรณีแผ่นดินไหว รูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) เพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวในแต่ละระดับ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว ตามแนวทางของระบบบัญชาการเหตุการณ์ และมีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 200 คน เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากหน่วยงานระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. และอาสาสมัคร จากมูลนิธิต่างๆ เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
Leave A Reply

Your email address will not be published.