เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมแสดงความยินดี “บ้านม่อนเขาแก้ว” ผ่านการประเมินชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) ประจำปี 2566 รอบที่ 1 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมแสดงความยินดีกับ “บ้านม่อนเขาแก้ว” ชุมชนต้นแบบของเทศบาลฯ ที่ผ่านการประเมินชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) ประจำปี 2566 รอบที่ 1 ประเภท กลุ่ม M ชุมชนขนาดกลาง จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเทศบาลเมืองพิชัย ได้ส่งเสริมให้หมู่บ้านม่อนเขาแก้ว ขับเคลื่อนการจัดการขยะที่ต้นทางโดยนำแนวคิด “Zero Waste” หรือ “การจัดการขยะเหลือศูนย์” ตามหลัก 3Rs คือ Reduce หรือ การลดปริมาณขยะ Reuse หรือ การใช้ซ้ำ และ Recycle หรือ การนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจัดการขยะจากต้นทางแหล่งกำเนิดขยะ การจัดการกลางทางโดยผ่านระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลฯ และการจัดการปลายทางคือการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยบ้านม่อนเขาแก้วมีการทำวิจัยโมเดลการคัดแยกขยะในชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง และสร้างนวัตกรรมปั้นหม้อดินกินน้ำแกงกำจัดขยะเปียกในครัวเรือน จากงานหัตกรรมการปั้นหม้อดินในชุมชน และร่วมกับภาคีเครือข่ายร้านบังอรรีไซต์เคิลที่เข้ามารับซื้อขยะรีไซเคิลได้ สร้างรายให้ชุมชน และช่วยลดปริมาณขยะจากต้นทาง สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาขยะอย่างแท้จริง
Leave A Reply

Your email address will not be published.