เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับ รพ. มะเร็งลำปาง ซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัย ยกระดับทักษะการเผชิญเหตุให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการช่วยเหลือประชาชน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัย เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ โดยมีนายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ร่วมสังเกตการณ์ ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ซึ่งการซ้อมแผนเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเทศบาลฯกับโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงานให้มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์อัคคีภัย
โดยมีการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ทั้งในช่วงกลางวันและตอนเย็น จากนั้นได้มีการฝึกซ้อมอพยพและเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญ และแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่าเมื่อใดที่เกิดสาธารณภัย หน่วยงานในพื้นที่จะสามารถช่วยเหลือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนเป็นการการดูแลและคำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้และผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาล
Leave A Reply

Your email address will not be published.