คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมพิจารณาปรับปรุงการจัดระเบียบกาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาล, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการกอง, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ใหญ่บ้านสามัคคี หมู่2 ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงการจัดระเบียบกาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี ณ ห้องประชุมชั้น2 เทศบาลเมืองพิชัย
โดยในที่ประชุม คณะกรรมการได้พิจารณาการจัดตั้งระเบียบการจัดตลาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคี ซึ่งเป็นการจัดระเบียบตลาดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของล็อคจำหน่ายสินค้า รวมถึงพิจารณาการปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคต่างๆภายในตลาดนัด โดยมีแผนพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และการรักษาความสะอาดภายในตลาดนัด เพื่อให้ตลาดนัดแห่งนี้ เป็นแหล่งจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และสินค้าอุปโภค – บริโภค ที่มีคุณภาพถูกสุขอนามัย อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน รวมถึงการจัดจุดให้บริการที่จอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ค้าและประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้า ภายในตลาดนัดฮิมวังบ้านสามัคคีแห่งนี้อีกด้วย

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.