เทศบาลเมืองพิชัย ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมฝึกการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน CPR ยกระดับความปลอดภัย ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย จัด โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมการอบรม โดยมีคุณปัทมา ณะเจริญ หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน CPR รวมถึงการประเมินผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาล
จากนั้นช่วงบ่ายฝึกปฏิบัติการการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การดับเพลิงประเภทต่างๆ และปฏิบัติการใช้สารเคมีแห้ง โดยมีนายสังเวียน บุญทาแดง พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำปาง (ปภ.ลำปาง) เป็นเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญ มีขั้นตอนการดำเนินงานอย่างมีระบบ และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกสถานการณ์ ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
Leave A Reply

Your email address will not be published.